Info

VEREJNÁ ZBIERKA – ZÁVEREČNÁ SPRÁVA 06.02.2017

Vyúčtovanie verejnej zbierky, ktorá bola vydaná okresným úradom dňa 12.2.2016 pod regstračným číslom OÚ-MI-OVVS-2016/003126. Zbierka bola vykonaná v období od 12.2.2016 do 20.2.2016 v územnom obvode okresného úradu Michalovce.

Prehľad nákladov:

Celková výška nákladov – 5E – čiastka bola použitá na zakúpenie kolka k podaniu žiadosti.

Prehľad použitia čistého výnosu zbierky na jej účel:

Celková výška čistého výnosu bola 55E – mínus 5E kolok t.j. 50E

ROZPIS POLOŽIEK:

1.) 5.4.2016 – 2x vydanie a evidencia pasu 20E

2.) 5.4.2016 – Terapia kardiovaskulárneho ochorenia 10E

3.) 28.6.2016 – Eutanázia 10E

4.) 2.11.2016 – Veterinárna klinika Animal – postroj 10,08E

Spolu výdavky: 50,08E

Tieto finančné prostriedky boli vložené na bankový účet vedený v SLSP v Michalovciach – IBAN: SK49 0900 0000 0004 8374 0352

V Michalovciach 6. februára 2017