Verejné zbierky

Útulok pre psíkov Michalovce, Okružná 1310/112, 071 01 Michalovce

Okresný úrad Michalovce
Námestie slobody č.1
Michalovce

Vec: Záverečná správa k rozhodnutiu č. OÚ-MI-OVVS-2019/018836

Občianske združenie Útulok pre psíkov Michalovce vykonalo zbierku s názvom 28. vianočné trhy, ktorá sa konala od 12.12.2019 do 25.12.2019 za účelom ošetrenia a starostlivosti o nájdené a týrané zvieratá v územnom obvode mesta Michalovce a skvalitňovania ich životných podmienok.
Hrubý výnos zbierky bol vo výške 114,60€

a/ Prehľad nákladov zbierky:
Náklady spojené s konaním zbierky:
1. Poplatky v banke za vedenie účtu – poplatok za vedenie účtu 3,90€
2. Poplatok za kolok na podanie žiadosti – 5€
Náklady spolu činia 8,90€
b/ čistý výnos bol vo výške 105,70€ a bol použitý na veterinárne odborné činnosti a vakcinácie psov
c/ doklady preukazujúce náklady zbierky- kópia výpisu z účtu
d/ doklady preukazujúce použitie čistého výnosu zbierky: napr. priložené pokladničné bločky, faktúry,…
Z vlastných finančných zdrojov bolo použitých 1,41€

V Michalovciach dňa: 14.12.2020
Prílohy: zápisnica o otvorení prenosnej pokladničky
bankové výpisy + bločky