Verejné zbierky

Zbierka

Útulok pre psíkov Michalovce, Okružná 1310/112, 071 01 Michalovce
Okresný úrad Michalovce
Námestie slobody 1
071 01 Michalovce
Predbežná správa z verejnej správy občianskeho združenia
Názov združenia: Útulok pre psíkov Michalovce
Sídlo združenia: Okružná 1310/112, 071 01 Michalovce
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu: Bc. Katarína Ruskovská
Web stránka: http://utulokmi.webnode.sk/
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa – SLSP
Číslo účtu verejnej zbierky: IBAN: SK49 0900 0000 0004 8374 0352
Osoba zodpovedná za vykonanie verejnej zbierky – Bc. Veronika Gubaňárová
Podľa zákona č.162/2014 o Z. z o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých
zákonov Vám predkladáme Predbežnú správu z verejnej zbierky evidovanej na Okresnom

úrade v Michalovciach

Registrované číslo zbierky: OÚ-MI-OVVS-2020/020994-002
Názov zbierky: Pomôž ak môžeš
Dátum začatia zbierky: 18.12.2020
Dátum ukončenia zbierky: 1.12.2021
Verejná zbierka sa vykonávala v územnom obvode Okresného úradu Michalovce zbieraním
príspevkov do zberných schránok.
Účelom zbierky bolo ošetrenie a starostlivosť o nájdené a týrané zvieratá, ktoré sú
umiestnené v mestskom útulku a o skvalitnenie starostlivosti v oblasti vzdelávania
o problematike v tejto oblasti.
Cieľom zbierky bola podpora mestského útulku a zlepšenie kvality starostlivosti o psov
umiestnených v tomto útulku, skvalitňovanie ich života a podpora zdravotnej starostlivosti
o týchto psov.
Priebeh vykonávania zbierky: Verejná zbierka bola vykonávaná v dátume od 18.12.2020 do
1.12.2021 v územnom obvode mesta Michalovce. Peniaze boli vyzbierané formou
stacionárnych pokladničiek.
Územie použitia výnosu verejnej zbierky: mesto Michalovce
Hrubý výnos z verejnej zbierky:
Celkový hrubý výnos zbierky bol vo výške 180€
Pokladnička bola otvorená dňa 14.12.2021 . O otvorení pokladničky bola vyhotovená
zápisnica.
Peňažné príspevky boli vložené na účet verejnej zbierky dňa 17.12.2021.

Náklady spojené s konaním verejnej zbierky:
Poplatok za vedenie účtu – 5€
Poplatok za zakúpenia kolku – 5€
Základné potvrdenie k účtu – 7€
Spolu náklady – 17€
Čistý výnos verejnej zbierky: 163€
Občianske združenie zverejnilo túto predbežnú správu na webovom sídle www.webnode.sk
Prílohy:
Bankový výpis združenia z osobitného účtu zriadeného pre potreby verejnej zbierky, ktorý
preukazuje hrubý výnos zbierky.
Zápisnica z otvárania pokladničiek.
V Michalovciach , dňa 21.2.2022

Bc. Veronika Gubaňárová
podpredseda OZ

Zbierka

Útulok pre psíkov Michalovce, Okružná 1310/112, 071 01 Michalovce

Okresný úrad Michalovce
Námestie slobody č.1
Michalovce

Vec: Záverečná správa k rozhodnutiu č. OÚ-MI-OVVS-2019/018836

Občianske združenie Útulok pre psíkov Michalovce vykonalo zbierku s názvom 28. vianočné trhy, ktorá sa konala od 12.12.2019 do 25.12.2019 za účelom ošetrenia a starostlivosti o nájdené a týrané zvieratá v územnom obvode mesta Michalovce a skvalitňovania ich životných podmienok.
Hrubý výnos zbierky bol vo výške 114,60€

a/ Prehľad nákladov zbierky:
Náklady spojené s konaním zbierky:
1. Poplatky v banke za vedenie účtu – poplatok za vedenie účtu 3,90€
2. Poplatok za kolok na podanie žiadosti – 5€
Náklady spolu činia 8,90€
b/ čistý výnos bol vo výške 105,70€ a bol použitý na veterinárne odborné činnosti a vakcinácie psov
c/ doklady preukazujúce náklady zbierky- kópia výpisu z účtu
d/ doklady preukazujúce použitie čistého výnosu zbierky: napr. priložené pokladničné bločky, faktúry,…
Z vlastných finančných zdrojov bolo použitých 1,41€

V Michalovciach dňa: 14.12.2020
Prílohy: zápisnica o otvorení prenosnej pokladničky
bankové výpisy + bločky